شيوه ارسال :

1-    مراجعه به سايت و  آپلود فايل مقاله از قسمت ارسال مقالات .

2-     مشخصات كامل صاحب مقاله شامل نام و نام خانوادگي، مدرك و رشته تحصيلي، شماره تلفن(ترجيحاً همراه)، نشاني مكاتباتي و پست الكترونيكي صاحب مقاله الزامياست.

نكات :

1-  دريافت جوايز و لوح تقدير منوط به حضور فرد برگزيده در آيين اختتاميه همايش مي باشد.

2-  لازم است مقاله دربردارنده موضوعات همايش باشد. (مقالات خارج از موضوعات همايش داوري نخواهد شد.)

3-  مقاله ارسالي نبايددر همايش هاي قبلي مرتبط ارائه شده باشد.

4-  مقاله ارسالي مسترد نمي گردد.

5-  ارسال چند مقاله ازيكفرد بلامانع است.

6-   مقالات برگزيده درمجموعه اي منتشرو مقالات پژوهشي برتر نيزدر  كتاب  فرهنگ و پژوهش چاپ مي گردد.

7-  قيد عنوان دقيق موضوع هريك ازمقالات ارسالي در فرم تقاضاي شركت در همايش و الصاق تصويرآن بر روي هريك ازمقالات به صورت جداگانه الزامي است.

توضيحات :

    1. درذيل كليه آثارارسالي مشخصات كامل شناسنامه اي- نشاني كامل پستي، در صورت امكان نشاني الكترونيكي و شماره تماس قيد گردد.

    2. ازصاحبان آثارمنتخب جهت قرائت منتخب وگزيده آثارخود در همايش دعوت بعمل خواهد آمد.

 

 

Powered by DorsaPortal